Juridische Waarschuwing

1. DOEL EN AANVAARDING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website https://neststylevalencia.com/es/ (hierna THE WEB), eigendom van 77 LUXURY SUITES VALENCIA, S.L. (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEB).

 

Surfen op de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB schrijft de toestand van de gebruiker ervan toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden antwoorden voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van een schending van genoemde verplichting.

2. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

DE EIGENAAR VAN DE WEB, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mee dat:

 

  • De bedrijfsnaam is: 77 LUXURY SUITES VALENCIA, S.L.
  • CIF/NIF/NIE is: B98895303
  • Haar maatschappelijke zetel is te: Avd. del Puerto nº 77 46021 VALENCIA
  • Geregistreerd in het handelsregister van: VALENCIA, VOLUME 9055, BOOK 6339, FOLIO 37, SECTION 8, SHEET V-134583, INSCRIPTION 1ª.
  • Telefoon: +34 960 69 40 10
  • Email: reception@neststylevalencia.com

3. COMMUNICATIE

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zullen voor alle doeleinden als effectief worden beschouwd wanneer ze worden gedaan via de post of op een andere manier die hieronder wordt beschreven:

 

  • Telefoon: +34 960 69 40 10
  • Email: reception@neststylevalencia.com

 

4. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en zijn diensten zijn gratis en open toegankelijk, maar DE EIGENAAR VAN DE WEB stelt het gebruik van sommige van de op zijn website aangeboden diensten op voorwaarde dat het bijbehorende formulier vooraf is ingevuld. De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden gecommuniceerd en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEB en deze niet te gebruiken voor onder meer: a) Misdadige, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende inhoud te verspreiden, terrorisme te bepleiten of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde. b) Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE WEBSITE-EIGENAAR of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN HET WEB zijn diensten levert. c) Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, waar van toepassing, informatie te extraheren. d) De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden schenden. e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, openbaar bestuur of een derde partij. f) de inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen aan, of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan. g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard verzenden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.

5. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan DE EIGENAAR VAN HET WEB, zonder te worden opgevat als overgedragen aan de gebruiker geen van de exploitatierechten over hen dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web. Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, indien van toepassing, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later worden overgedragen aan derden, noch zijn ze geïnstalleerd op servers die verbonden zijn met netwerken, noch zijn ze onderworpen aan geen enkele vorm van uitbuiting. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, eigendom van THE OWNER OF THE WEB, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang ertoe aan de gebruiker enig recht daarop toekent. De verspreiding, wijziging, toewijzing of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

6. HYPERLINKS

Het aanbrengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarin deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van zijn inhoud of diensten. . Degenen die een hyperlink willen aanbrengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN DE WEB. In ieder geval geeft de hyperlink alleen toegang tot de startpagina of startpagina van onze website, evenzo dient u zich te onthouden van het doen van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of indicaties over DE EIGENAAR VAN HET WEB, of het opnemen van illegale inhoud, in strijd met aan goede gewoonten en openbare orde. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd. In de hyperlinks naar andere plaatsen, zoals ook het geval is bij sociale netwerken, oefent DE EIGENAAR VAN DE WEB geen enkele controle uit over deze plaatsen en inhoud, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige link die behoort tot andere externe websites, noch zal zij de beschikbaarheidstechniek, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, amplitude, waarheidsgetrouwheid en geldigheid garanderen van materiaal of informatie op een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites.

7. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, zonder volledige toegang tot alle inhoud, noch de volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel. DE EIGENAAR VAN DE WEB sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit: a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld, die zijn geopend via de website of de aangeboden diensten. b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens. c) Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is DE EIGENAAR VAN HET WEB niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zakengeheimen, ererechten, persoonlijke en gezinsprivacy en het beeld zelf schenden. zoals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame. Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEB elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; evenmin suggereert, nodigt uit of beveelt het een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van hyperlinks door derden.

8. PROCEDURE BIJ HET UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

Als DE EIGENAAR VAN DE WEB kennis krijgt van het gebruik van webservices voor activiteiten die rechten schaden of die illegale handelingen vormen, zal hij de nodige maatregelen nemen om deze activiteiten te onderdrukken en te elimineren, waarbij hij zich het recht voorbehoudt om juridische stappen te ondernemen. In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de ongeoorloofde aard van het gebruik van inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, aan het licht brengen, moeten zij een kennisgeving aan DE EIGENAAR VAN DE WEB die zich naar behoren identificeert, met vermelding van de vermeende overtredingen.

9. PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van de wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële kranten van de openbare besturen, die het enige instrument vormen dat getuigt van zijn authenticiteit en inhoud. De informatie die op deze website beschikbaar is, moet worden opgevat als een gids zonder juridische geldigheid.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door de Spaanse wetgeving. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken die met hen overeenkomen op basis van de toepasselijke procedurele wetgeving.