Juridische mededelingen

1. Doel en acceptatie.

Deze wettelijke kennisgeving reguleert het gebruik van de website neststylevalencia.com (hierna, HET WEB), wat de eigenaar is van 77 LUXURY SUITES VALENCIA SL (hierna, DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE).

Bladeren door de website van DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE wijst de voorwaarde van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kunnen worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk voor DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE of aan derden, voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze verplichting.

2. Identificatie en communicatie.

DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE, is in overeenstemming met de wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

 • De bedrijfsnaam is: 77 LUXURY SUITES VALENCIA SL.
 • CIF / NIF / NIE is: B98895303
 • Het geregistreerd kantoor is gevestigd op: AVENIDA DEL PUERTO 77 – 46021 VALENCIA, VALENCIA.
 • Geregistreerd in het handelsregister van VALENCIA, VOLUME 9055, BOOK 6339, FOLIO 37, SECTION 8, SHEET V-134583, INSCRIPTION 1ª.
 • Om met ons te communiceren, stellen we u verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die we hieronder nader beschrijven:
 • Tel: +34 963 28 55 15
 • Email: reception@neststylevalencia.com

Alle meldingen en communicatie tussen de gebruikers en DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze worden gemaakt via post of een ander middel zoals hierboven beschreven.

3. Toegangs- en gebruiksvoorwaarden.

De website en zijn diensten zijn echter gratis en open toegankelijk, DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE voorwaarden het gebruik van sommige van de aangeboden diensten op haar website tot de voorafgaande voltooiing van het overeenkomstige formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die gecommuniceerd worden naar. DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE en is als enige verantwoordelijk voor valse of onnauwkeurige gemaakte verklaringen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om de inhoud en diensten van te gebruiken DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE en deze niet te gebruiken voor onder andere:

 1. Verspreid criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, aanstootgevende, verontschuldigingen voor terroristische inhoud of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
 2. Het introduceren van computervirussen in het netwerk of voer acties uit die fouten of beschadigingen in de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van De EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE of van derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten belemmeren door de massale consumptie van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE haar diensten aanbiedt
 3. Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE of van derden en, in voorkomend geval, informatie te extraheren.
 4. De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE of van derden.
 5. Zich voordoen met de identiteit van een andere gebruiker, openbare besturen of een derde partij.
 6. Reproductie, kopiëren, verspreiden, het beschikbaar stellen of enige andere vorm van openbare communicatie, het transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming van de wettelijke eigenaar van de overeenkomstige rechten heeft of dit wettelijk is toegestaan.
 7. Het verzamelen van gegevens voor advertentiedoeleinden en het sturen van advertenties van welke aard dan ook, de communicatie voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder een voorafgaand verzoek of dat er toestemming voor gegeven is.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, graphics, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort tot DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder begrepen te worden overgedragen aan de gebruiker geen van de exploitatierechten op hen buiten wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het website.

Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, waar nodig, privékopieën autoriseren op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet vervolgens worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch onderhevig zijn aan enige vorm van exploitatie.

Eveneens, alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, zijn eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik of de toegang ertoe aan de gebruiker enig recht daarop toekent.

De distributie, wijziging, toewijzing of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de eigenaar van de exploitatierechten is verboden.

Het tot stand brengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de acceptatie en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten.

Degenen die van plan zijn een hyperlink tot stand te brengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE. In elk geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de startpagina of de startpagina van onze website, evenals afzien van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen over DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, of illegale, tegenovergestelde inhoud bevatten. Tot goede gewoonten en openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

4. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden.

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief doel, zonder volledige toegang tot alle inhoud of de volledigheid, juistheid, geldigheid of valuta of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel te garanderen.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk, voor zover toegestaan door het rechtssysteem, elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook uit die voortvloeit uit:

 1. Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en gebreken van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld, die zijn toegankelijk via de website of de aangeboden diensten.
 2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
 3. Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van een onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en als een voorbeeld, DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familieprivacy en het imago zelf, evenals de voorschriften betreffende oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE biedt geen garantie of verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gekoppelde sites; noch suggereert, nodigt uit of beveelt het bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door derden.

5. Procedure in geval van activiteiten van illegale aard.

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten, activiteiten, inhoud, omstandigheden of de toegang onwettig zijn. Vragen wij u DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE te raadplegen. Wij vragen u zich naar behoren identificeren, de vermeende inbreuken te specificeren en uitdrukkelijk onder uw verantwoordelijkheid te verklaren dat gestuurde informatie juist is.

Voor elke betwiste kwestie die de website betreft DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is de Spaanse wetgeving van toepassing.

6. Publicaties.

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke reclame voor wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële lectuur van de openbare administratie, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit ervan bevestigt en inhoud. De informatie op deze website moet worden opgevat als een gids zonder rechtsgeldigheid.