Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen Nest Style Valencia

1. Doel en aanvaarding

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website https://neststylevalencia.com/ (hierna, DE WEB), eigendom van 77 LUXURY SUITES VALENCIA. S.L. (hierna: DE EIGENAAR VAN HET WEB).

Het surfen op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEB betekent dat de gebruiker ervan volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met alle bepalingen in deze juridische mededeling, die kunnen worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van de website in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden aanspreken voor alle schade die het gevolg is van een schending van deze verplichting.

2. Identificatie en communicatie.

DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

 • Haar bedrijfsnaam is: 77 LUXURY SUITES VALENCIA. S.L.
 • CIF/NIF/NIE is: B98895303
 • De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Avd. del Puerto nº 7746021 VALENCIA
 • Ingeschreven in het handelsregister van: VALENCIA, VOLUME 9055, BOOK 6339, FOLIO 37, SECTION 8, SHEET V-134583, INSCRIPTION 1ª.
 • Phone: +34 960 69 40 10
 • Email: reception@neststylevalencia.com

3. Communicatie.

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN HET WEB worden, voor alle doeleinden, geacht effectief te zijn wanneer zij per post of op een andere hieronder beschreven wijze worden gedaan:

 • Phone: +34 960 69 40 10
 • Email: reception@neststylevalencia.com

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik.

De website en zijn diensten zijn gratis en vrij toegankelijk, maar DE EIGENAAR VAN DE WEB verbindt aan het gebruik van sommige van de op zijn website aangeboden diensten de voorwaarde dat het desbetreffende formulier vooraf wordt ingevuld.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en de actualiteit van alle gegevens die aan de EIGENAAR van de WEBSITE worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEB op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor onder andere:

a) Disseminate criminal, violent, pornographic, racist, xenophobic, offensive content, advocating terrorism or, in general, contrary to law or public order.

b) Computervirussen in het netwerk te introduceren of handelingen te verrichten die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE WEBSITE-EIGENAAR of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten te belemmeren door het massale gebruik van computerbronnen waarmee DE WEBSITE-EIGENAAR zijn diensten aanbiedt.

c) Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, in voorkomend geval, informatie extraheren.

d) De rechten van intellectuele of industriële eigendom te schenden, alsmede de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR van de WEBSITE of van derden te schenden.

e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, een overheidsdienst of een derde partij.

f) Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen aan, of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming heeft van de eigenaar van de bijbehorende rechten of dit wettelijk is toegestaan.

g) Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard te verzenden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.

5. Intellectuele en industriële eigendom.

De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, alsmede de grafische vormgeving en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat dit wordt opgevat als een overdracht aan de gebruiker van geen enkel exploitatierecht daarop buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en eventueel geautoriseerde privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden overgedragen, noch op servers worden geïnstalleerd die met netwerken zijn verbonden, noch op enigerlei wijze worden geëxploiteerd.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard ook die op de website voorkomen eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht daarop verleent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten zijn verboden.

6. Hyperlinks.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van betrekkingen tussen DE EIGENAAR VAN HET WEB en de eigenaar van de website waarop de hyperlink is geplaatst, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN HET WEB van de inhoud of de diensten ervan.

Degenen die van plan zijn een hyperlink aan te brengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB.

In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de homepage of startpagina van onze website, ook moet u zich onthouden van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanduidingen over DE EIGENAAR VAN HET WEB, of illegale inhoud opnemen, in strijd met de goede gebruiken en de openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van het op deze website beschikbaar gestelde materiaal of voor de op basis daarvan verrichte handelingen.

In de hyperlinks naar andere plaatsen, zoals ook het geval is met sociale netwerken, oefent DE EIGENAAR VAN HET WEB geen enkele controle uit over deze plaatsen en de inhoud ervan, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van links naar andere externe websites, noch garandeert hij de beschikbaarheidstechniek, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de omvang, de waarheidsgetrouwheid en de geldigheid van het materiaal of de informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites.

7. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid.

De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder dat de toegang tot alle inhoud volledig wordt gegarandeerd, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEB sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

a) De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, alsmede het bestaan van ondeugden en gebreken van welke aard ook van de verzonden, verspreide, opgeslagen, beschikbaar gestelde inhoud, waartoe toegang is verkregen via de website of de aangeboden diensten.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.

c) Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische mededeling als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is DE EIGENAAR VAN DE WEB niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke en familiale privacy, en het imago zelf, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEB elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en die niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de door deze website aangeboden inhoud kunnen uitbreiden.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert noch neemt verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt hij een bezoek aan deze sites aan, zodat hij niet verantwoordelijk is voor het verkregen resultaat. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

8. Procedure in geval van illegale activiteiten.

8. Procedure in geval van illegale activiteiten.

In het geval dat een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het illegale karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het uitvoeren van enige activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website aantonen, moeten zij een kennisgeving sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEB met vermelding van de vermeende overtredingen.

9. Publicaties

De via de website verstrekte administratieve informatie vervangt niet de juridische openbaarheid van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en besluiten die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële kranten van de overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit en de inhoud ervan bevestigt. De op deze website beschikbare informatie moet worden beschouwd als een leidraad zonder rechtsgeldig doel.

10. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

Op deze juridische mededeling is het Spaanse recht van toepassing. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen die met hen overeenkomen op basis van de toepasselijke procedurele wetgeving.

Persoonlijke aandacht
Kamers met origineel design
Een geweldige locatie in Valencia
Comfortabele kamers.
Milieuvriendelijke faciliteiten
Altijd de beste prijs online

Wanneer u bij Nest Style wilt boeken gelden de volgende voorwaarden:

 • Door voorschriften zijn wij verplicht minderjarigen niet te accepteren als ze niet worden vergezeld door een volwassene.
 • Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs of paspoort te tonen.
 • De speciale groepsvoorwaarden zijn van toepassing voor reserveringen van minimaal 10 personen. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling groepsreserveringen door een e-mail te sturen naar groups@feetuphostels.com. Er zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
 • Wij accepteren betalingen in cash, VISA, MasterCard en banktransacties.

Voor het boeken bij Nest Style Valencia moet u rekening houden met de volgende informatie:

 • Inchecken vanaf 14:00.
 • Uitchecken voor 11:00.
 • Late Check-out. Wanneer de beschikbaarheid het toelaat is een late check-out mogelijk. Het eerste uur is gratis.
 • Het ontbijt is van 08:00 tot en met 11:00.
 • Het ontbijt kost €7 voor volwassenen en €5 voor kinderen.
 • Wij leggen u graag uit hoe bij Nest Hotel Valencia te komen, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Geen terugbetaling mogelijk: Bij het boeken wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Standaard tarief: U kunt gratis annuleren tot twee dagen voor aankomst. Bij annulering buiten die periode wordt de eerste nacht in rekening gebracht 😉
 • No show: In het geval van een no-show zal de eerste nacht in rekening worden gebracht.
 • *In alle gevallen worden de kosten in rekening gebracht in de valuta van het land van oorsprong van de reservering.