Privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die Richtlijn 95/46/CE (hierna , RGPD), van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSI-CE) en organieke wet 3/2018, bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (hierna LOPGDDD ), garandeert Nest Style Hotel Valencia de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, van welke aard dan ook die door onze klanten worden verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van de verordening algemene bescherming van persoonlijke gegevens.

2. Wat voor soort gegevens hebben we over u en hoe hebben we deze verkregen?

De categorieën persoonsgegevens die wij van klanten en leveranciers verwerken zijn:

  • Identificatiegegevens.
  • Post- of elektronische adressen.
  • Commerciële informatie.
  • Economische en transactiegegevens.
  • Speciaal beschermde gegevens: gezondheid, in het geval van werknemers.

We hebben alle bovengenoemde gegevens of rechtstreeks van u verkregen door de presentatie van een commercieel aanbod, contractvoorstel, enz. of via uw bedrijf door ons de identificatiegegevens en andere informatie te verstrekken die nodig zijn om het voorwerp van de contractuele relatie tussen de partijen uit te voeren. Het is een verplichting van u of uw bedrijf om ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijziging.

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We behandelen de gegevens die door geïnteresseerde personen worden verstrekt om verschillende activiteiten te beheren die zijn afgeleid van specifieke procedures die worden uitgevoerd op het gebied van verkoop, after-sales service, leveranciersbeheer, kwaliteit van de dienstverlening, enz. Op deze manier zullen we uw gegevens gebruiken om een van de volgende acties uit te voeren:

  1. Het verzenden van de informatie die u opvraagt via het contactformulier op onze website of enig ander contactmiddel met ons bedrijf.
  2. Bied zowel potentiële klanten als onze klanten aanbiedingen van producten en diensten die van belang zijn.
  3. Uitvoeren van het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer van onze klanten en/of leveranciers.
  4. Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, marktonderzoeken, etc. om u de meest geschikte aanbiedingen en een geoptimaliseerde servicekwaliteit te kunnen bieden, enz.
  5. V. Arbeidsbeheer van werknemers.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens met betrekking tot natuurlijke personen die zijn gekoppeld aan potentiële klanten, klanten en leveranciers die we verzamelen via de verschillende contactformulieren en/of het verzamelen van informatie, worden bewaard zolang de belanghebbende niet om verwijdering vraagt. De gegevens die door onze klanten en leveranciers worden verstrekt, worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de partijen in stand blijft, met inachtneming van in ieder geval de minimale wettelijke bewaartermijnen naargelang de zaak.

De gegevens van werknemers worden bewaard zolang de arbeidsrelatie in stand blijft en in ieder geval volgens wat de arbeidswetgeving hiervoor voorschrijft.

In ieder geval zullen we uw persoonsgegevens bewaren voor de periode die redelijkerwijs nodig is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op vragen die zich voordoen of problemen op te lossen, verbeteringen door te voeren, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u bent gestopt met het gebruik van onze producten of nadat u bent gestopt met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit al onze systemen verwijderd.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens?

Afhankelijk van het type gegevensverwerking is de legitimatiegrond als volgt:

BEHANDELING RECHTSGRONDSLAG
Boekhoudbeheer: facturatiebeheer met klanten en/of leveranciers Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Fiscaal beheer: toepassing van inhoudingen, bonussen, enz.

Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen; Naleving van wettelijke verplichtingen

Administratief beheer: logistiek beheer, magazijn, leveringen aan klanten, goederenontvangst, enz. Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Marketing: Commerciële acties over onze producten of diensten gericht op onze klanten of die mensen die in het verleden informatie hebben gevraagd over onze producten en diensten, inclusief het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken voor onze klanten.
Als u werknemer bent, voor Arbeidsbeheer: administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van werknemers. Uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u uw contract niet uitvoeren, niet voldoen aan wettelijke verplichtingen of die van overheidsinstanties.

6. Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij die ze wil gebruiken in zijn direct marketingacties, behalve in het geval dat u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen.

We informeren u dat we uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan overheidsinstanties en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke proces. ; om een claim of wettelijke eis te beantwoorden; of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het grote publiek te beschermen.

Wij informeren u dat uw gegevens niet zullen worden overgedragen of gecommuniceerd aan derden, het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de behandeling en bewaring ervan..

Ja, we zullen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken (bijv. internetproviders die ons helpen bij het beheren van onze website of het uitvoeren van de gecontracteerde diensten, computerondersteunings- en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, agentschappen en belasting- en boekhoudkundig advies, enz.). In elk geval moeten deze derden te allen tijde hetzelfde beveiligingsniveau handhaven als wij met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en, indien nodig, zullen zij gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen om uw persoonlijke gegevens privé en veilig te houden ., en ook om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

7. Gegevensoverdracht naar derde landen?

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

8. Wat zijn uw rechten als belanghebbende?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Belanghebbenden kunnen met name het recht op toegang tot hun persoonsgegevens vragen, en deze ook in een gangbaar formaat en mechanisch lezen als de behandeling langs elektronische weg wordt uitgevoerd (overdraagbaarheidsrecht).

Evenzo kunnen geïnteresseerde personen het recht vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of, in voorkomend geval, om verwijdering vragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, o en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en aquellas excepciones establecidas en la normativa aplicable.

Bovendien kunnen de belanghebbende partijen in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden hun recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. We zullen stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims of in die uitzonderingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij op elk moment de bovengenoemde rechten kan uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens die in punt 4.1 staan, met een kopie van zijn identiteitsbewijs.

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, vooral wanneer u geen voldoening hebt gekregen bij het uitoefenen van uw rechten.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Aan de andere kant, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, beloven we geen advertenties via e-mail te verzenden zonder vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger te hebben verkregen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen het verzenden van advertenties door het betreffende vakje aan te vinken.

[/vc_row